Stadgar

STADGAR

§1
Ändamål

Sandgrenska manskören har till ändamål att idka kvartettsång, samt att väcka och underhålla intresse för densamma.

§2
Medlemskap

Mom.1. Som medlem i kören upptages den, som efter aktivt deltagande i körens repetitioner, avlägger prov på sångförmåga inför körens dirigent. Upptagande av ny medlem sker vid årsmöte efter förslag av styrelsen.

Mom.2. Medlem erlägger, vid årsmötet beslutad, avgift och äger rätt bära körens medlemsmärke. Märket bör bäras vid körens framträdanden.

Mom.3. Medlem, som ej aktivt deltager i körens arbete, kan, efter beslut av styrelsen, erhålla passivt medlemskap. Person utanför kören, som önskar stödja körens verksamhet, kan, efter ansökan hos styrelsen, upptagas som passiv medlem. Passiv medlem erlägger, vid årsmötet beslutad, avgift.

 Mom.4. Till hedersmedlem kallas aktad person, som visat intresse för manskörssång i allmänhet och för Sandgrenska Manskören i synnerhet. Hedersmedlem utses på körens årsmöte, efter förslag av styrelsen.

 Mom.5. Efter särskild prövning av styrelsen äger medlem, som har särskilda skäl, rätt att temporärt utträda ur kören, med rätt att senare återinträda som medlem, utan uppfyllande av kraven enligt moment 1.

§3
Styrelse

Mom.1. Körens styrelse, som väljes vid årsmötet, utgöres av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, samt två styrelsesuppleanter.

Körens dirigent ingår alltid i styrelsen.

Mom.2. Ordförande och vice ordförande väljes på ett år, liksom dirigenten.

Styrelseledamöter i övrigt och suppleanter väljes på två år vid årsmöte infallande under, för val till sekreterare och en styrelsesuppleant, jämna, och för val till kassör, vice sekreterare och en styrelsesuppleant, udda årtal.

Mom.3. Styrelsen sammanträder då ordförande anser det behövligt och lämpligt, dock minst två gånger årligen. För besluts fattande erfordras att minst fem av styrelsens ledamöter är närvarande vid sammanträdet.

§4
Styrelsens åliggande

Mom.1. Ordföranden åligger

att företräda kören,

att leda styrelsens och körens verksamhet,

att själv, eller genom sekreteraren, utfärda kallelser till styrelsens sammankomster,

att vaka över stadgarnas efterlevnad.

Mom.2. Vice ordföranden åligger

att vid förfall för ordföranden, fullgöra dennes åligganden.

Mom.3. Sekreteraren åligger

att vid såväl styrelsens som körens sammanträden föra och undertecknaprotokoll (protokollen skall innehålla anteckningar om fattade beslut och resultat av eventuella omröstningar),

att ansvara för styrelsens årsberättelse.

Mom.4. Vice sekreteraren åligger

att vid förfall för sekreteraren, fullgöra dennes åligganden.

Mom.5. Kassören åligger

att förvalta körens penningmedel och göra dem räntebärande, samt bestrida beslutade utgifter,

att föra noggranna verifierade räkenskaper över körens inkomster och utgifter (dessa avslutas varje kalenderår, varefter de överlämnas till revisorerna och därefter reviderade förelägges styrelsen).

Mom.6. Dirigenten åligger

att handha körens musikaliska övning och konstnärliga ledning.

Mom.7. Styrelsen är ansvarig för körens medel.

§5
Övriga funktionärer och deras åligganden

Mom.1. Utom styrelsen väljer kören vid årsmötet: vice dirigent (-er), 2 revisorer, 1 revisorssuppleant, 1 bibliotekarie, 1 vice bibliotekarie, programkommitté, 3 valberedningsledamöter, 1 klubbmästare, 2 standarförare samt inom varje stämma 1 stämfiskal och stämrepetitör (-er). Samtliga väljes på 1 år.

Mom.2. Revisorerna åligger

att granska körens räkenskaper och göra framställning om ansvarsfrihet för styrelsen, samt tillse att körens egendom handhas på ett tillfredsställande sätt.

Mom.3. Bibliotekarien åligger

att handha och vårda körens notförråd och föra förteckning däröver.

Mom.4. Klubbmästaren åligger

att arrangera körens fester och utflykter, om styrelsen ej beslutar annorlunda.

Mom.5. Stämfiskal åligger

att fungera som kontaktman och talesman för sin stämma.

§6
Medlems åliggande

Mom.1. Varje medlem åligger

att känna ansvar inför uppgiften och ett kollektivt ansvar för körens aktiviteter och åtaganden.

Mom.2. Frånvaro, inför körens framträdanden, skall anmälas till stämfiskalen eller medlem av styrelsen.

§7
Körövning

Kören sammanträder till övning på tid och dag, som vid möte beslutats.

§8
Omröstning

Val, inom kören eller dess styrelse, avgöres med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, eller om så begäres, med slutna röstsedlar.

 

§9
Årsmöte

Årsmöte avhålles före februari månads utgång, på dag som styrelsen bestämmer. Frågor, avsedda att behandlas vid årsmöte, skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Frågor som väckas vid årsmötet tas också upp till behandling.

Vid årsmöte förekommer

1. Föredragning av föregående årsmötes protokoll.

2. Föredragning av styrelsens årsberättelse för senaste räkenskapsåret.

3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

4. Frågor som hänskjutits till årsmötet.

5. Övriga frågor.

6. Val av styrelse och övriga funktionärer, ävensom eventuellt upptagande av nya medlemmar samt utseende av hedersmedlemmar.

§10
Uteslutning

Kören äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som handlat mot hederns lagar eller körens stadgar.

§11
Förtjänsttecken

Mom.1. Körens förtjänsttecken i guld eller silver, utdelas vid årsmöte enligt vad nedan säges. Förtjänsttecken utdelas till medlem som, under 20 år för guld och 10 år för silver, intresserat och aktivt verkat inom kören. Styrelsen beslutar om medlems behörighet att erhålla förtjänsttecken.

Även annan person, som på förtjänstfullt sätt verkat för kören, kan, efter beslut av styrelsen, erhålla sådant tecken.

Mom.2. Körens bordsstandar utdelas, som särskild hedersbetygelse, efter beslut av styrelsen.

§12
Körens bestånd och upplösning

Kören består så länge de aktiva medlemmarnas antal medgiver utförande av kvartettsång. Skulle kören upplösas, skall dess noter och eventuella medel doneras till någon inom staden eller länet arbetande manskör under benämningen: ”Sandgrenska Manskörens Donationsfond”.

§ 13
Ändring av stadgar

Förslag till ändring av, eller tillägg till, dessa stadgar, avgives och behandlas i den ordning som §9 bestämmer och med samma röstningsförfarande som i §8 stadgas.

(Stadgarna fastställda vid årsmötet 2002-02-09)

1 comment on “Stadgar”

Leave A Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *